زمین فوق دارای دو سند تک برگ یکی به متراژ 254با گذر 12دیگری با متراژ261 با گذر 12 زمین چسبیده به هم با بهترین بر14و 12 جرا هم فروخته می شود

Share This

تماس تلفنی

Send this to a friend