جاه آب -زمین نیشکر - امتیاز برق و آب و گاز کنار زمین -تا اول زمین آسفالت هست .

Share This

تماس تلفنی

Send this to a friend